Сайт кафедри гідроекології та водних досліджень ОДЕКУ

Спеціальність 101 «Екологія». Рівень вищої освіти «бакалавр».

Згідно з графіком навчального процесу ОДЕКУ, навчальна практика з дисципліни «Геологія з основами геоморфології» проводиться влітку по закінченні 1 року навчання для студентів ПОФ та ЕЕФ ОДЕКУ денної форми навчання за  спеціальністю - 101 «Екологія». Тривалість навчальної практики становить 9 робочих днів (60 годин, 2 кредита).

Метою навчальної практики з дисципліни «Геологія з основами геоморфології» є:

- закріплення теоретичного матеріалу з дисципліни «Геологія з основами геоморфології»;

- ознайомлення з найпростішими методами геологічних і геоморфологічних спостережень;

- набуття навичок організації і проведення підготовчих, польових, камеральних робіт (вимірювань, обробки і оформлення звітного матеріалу);

- проведення первинного візуального аналізу основних форм рельєфу і стану довкілля при складанні геолого-геоморфологічного профілю та опису досліджуваного району.

Спеціальність 101 "Екологія", рівень вищої освіти "бакалавр"

Дисципліна «Гідрометрія та гідрохімія» відноситься до варіативних дисциплін циклу професійної та практичної підготовки рівня вищої освіти бакалавр (спеціальність 101 «Екологія», РПД-3 «Гідроекологія»).

Основною метою вивчення даної дисципліни є засвоєння сучасних методів та приладів для виконання різного роду вимірювань та спостережень за елементами режиму водних об`єктів, змінами їхніх характеристик в просторі та часі. Особлива увага приділяється питанням організації і проведення вимірювань та спостережень за різними характеристиками водного режиму, вивченню якості води у річках, озерах і водосховищах. Фактично цей курс є базовим для майбутнього фахівця-гідроеколога.

В задачу даного курсу також входять питання організації польових вимірювань та спостережень і первинна обробка даних.

Дисципліна «Гідрометрія та гідрохімія» базується на знаннях, набутих студентами з дисциплін «Гідрологія», «Топографо-геодезичні дослідження водних екосистем».

Знання дисципліни «Гідрометрія та гідрохімія» в майбутньому будуть використані при спеціальних гідроекологічних дослідженнях та при вивченні дисциплін професійно-практичного циклу, таких як "Гідроекологія", "Розрахунки стоку хімічних речовин і якості вод для управління водними ресурсами», курсових та дипломного проектів.

Контроль поточних знань виконується на базі кредитно-модульної системи організації навчання. Підсумковим контролем для стаціонарної форми навчання є  іспит у 5 семестрі; для заочної форми навчання – іспит у 10 семестрі. З дисципліни проводиться навчальна літня практика тривалістю 1,5 тижні, по  завершенні якої складається залік.

В результаті вивчення даного курсу студенти повинні отримати такі базові знання: основні види гідрологічних вимірювань, таких як вимірювання рівнів води, виконання промірних робіт, вимірювання швидкостей течії води, визначення витрат води, намулів, витрат хімічних та органічних речовин, гідролого-гідрохімічні розрахунки.

Студенти повинні вміти: виконувати вимірювання основних гідрологічних характеристик водних об`єктів та вміти аналізувати зміни якісних характеристик води та оцінювати гідроекологічний стан водних об`єктів, одержати уявлення про особливості польових гідрохімічних робіт, програми та обсяг моніторингових спостережень на водоймах.

Компетенції, які повинні набути студенти в результаті вивчання дисципліни «Гідрометрія та гідрохімія»:

- на основі настанов досліджувати умови руху води та суміжні характеристики в умовах окремого водного об’єкта, користуючись лабораторним обладнанням, обробляти результати спостережень та робити відповідні записи;

- на підставі відповідних методичних рекомендацій, інструкцій та зйомочних робіт виконувати зображення географічних та геометричних елементів місцевості та створювати на їх основі топографічні карти та плани;

- за відповідними методиками досліджувати гідрологічні та гідрохімічні характеристики в умовах окремого водного об’єкта, користуючись лабораторним обладнанням, обробляти результати спостережень та робити відповідні записи;

- на основі даних про гідрохімічні показники водних екосистем виконувати оцінку стану поверхневих та підземних вод;

- на основі даних щодо термічного режиму та забруднення природних вод проводити аналіз стану поверхневих вод суші, підземних вод, робити висновки щодо тенденцій їх змін;

- на основі збору, обробки, аналізу і систематизації гідродинамічних, гідрохімічних, гідробіологічних та інших характеристик оцінювати якість водних об’єктів для рекомендацій щодо оптимального використання;

- використовуючи лабораторне обладнання, контролювати стан водних ресурсів, а також дотримання показників встановлених нормативів для здійснення своєчасних та ефективних заходів щодо зменшення впливу на гідросферу.

Дисципліна «Геологія з основами геоморфології» відноситься до природничо-наукового  циклу освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра і є базою для подальшої підготовки фахівців за напрямом «екологія,  охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування ».

Гео... (від грец. geо - Земля) - частина складних слів, що оз­начають відношення до Землі, до її вивчення.

Геологія (від гео... і ...логія) - комплекс наук про склад, будову і історію розвитку земної кори і Землі як геологічного тіла.

          Витоки геології відносяться до сивої давнини і пов'язані з першими відомостями про гірські породи, мінерали і руди. Тер­мін «геологія» запропонував норвезький вчений М. Р. Ешольт (М. P. Escholt; 1657).

В самостійну галузь геологія виділилась у XVIII - поч. XIX ст. (У. Сміт, А. Вернер, Дж. Геттон, Ч. Лайель -за кордоном; М.В. Ломоносов, В. М. Северін - в Росії).

           Якісний стрибок в історії геології - перетворення її в комплекс наук (кін. XIX - поч. XX ст.) був пов'язаний з введенням фізико-хімічних і математичних методів досліджень.

 

 Геоморфологія – (вчення про форми Землі) – це наука про будову, виникнення, історію розвитку та сучасну динаміку рельєфу земної поверхні.

 Сучасна геологія включає:

•   стратиграфію;

•   тектоніку;

•   геодинаміку;

•   морську геологію;

•   регіональну геологію;

•   мінералогію;

•   петрографію та петрологію;

•   літологію;

•   геохімію;

•   вчення про корисні копалини, будову, склад земної кори.

 

Геологія тісно пов'язана з фізичною географією, геофізикою (фізикою «твердої» Землі), кристалографією, палеонтологією та ін.

Особливу групу складають галузі прикладного значення:  

•   гідрогеологія;

•   інженерна геологія;

•   геокріологія та ін.,                                                           

 а також нові напрямки геології, які зародились на стиках з іншими природничими науками:

•   петрохімія;

•   петрофізика;

•   тектонофізика;

•   екологічна геологія та ін.

     Основною метою  дисципліни  "Геологія  з основами геоморфології" є перше знайомство з геологією та геоморфологією  як науками, з методами геологічних досліджень; з початковими відомостями про будову та вік Землі, її положення серед інших планет Сонячної системи; екзогенні та ендогенні процеси; основні структурні елементи земної кори та закономiрностi її  розвитку,  сучасні  тектонiчнi  рухи, формування рельєфу земної поверхні, стратиграфічну та геохронологічну шкалу, взаємозв`язок рельєфу з іншими оболонками Землі.

Завдання дисципліни  полягає в пізнанні основних методів геологічних досліджень, перших відомостей про речовинний склад земної кори - мiнералiв та гірських порід та їх утворень, розгляданні найважливіших закономірностей геологічних  процесів,  структурних  елементів Землі,  їх будови, еволюції, основних форм рельєфу поверхні літосфери.

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:

 походження розвиток i будову Землі,  її положення в  Сонячній  системі  i космічному просторі,  будову земної кори,  її склад, вік.

Геологiчнi внутрiшнi i зовнiшнi процеси. 

Гiрськi породи, мінерали, їх класифiкацiю та властивості,  роль в формуванні рельєфу поверхні Землі космічних та планетарних ендогенних та екзогенних  факторів,  будову   i   типи рельєфу, особливості четвертинних вiдкладiв, мега-, мезо-, мiкроформи рельєфу континентів i  дна  Світового  океану,  геоморфологiчнi зйомки i картування.

 

Після вивчення дисципліни студент повинен вміти: 

·        пояснити процеси та явища, що відбуваються в лiтосферi

·        визначати найбільш розповсюджені гiрськi породи,

·       вiдрiзняти i оцінювати роль геологічних та геоморфологічних факторів в формуванні  й  розвитку екологічних ситуацій, 

вміти користуватися геоекологiчними, геологічними i геоморфологічними матеріалами i картами при   виконанні   комплексних   екологічних  оцінок,  природних об’єктів, узагальнень i прогнозів.

Дисципліна «Розрахунки стоку хімічних речовин і якості вод для управління водними ресурсами» належить до циклу професійної та практичної підготовки вибіркової частини напряму вищої освіти «бакалавр» для підготовки студентів за спеціальністю 101 «Екологія» (РПД 3 «гідроекологія»).

Загальна мета дисципліни полягає в:

1. ознайомленні студентів з методами та алгоритмами обробки на ПЕОМ результатів гідрологічних і гідрохімічних спостережень, автоматизованого обчислення річкового стоку води, наносів та розчинених хімічних речовин, складання таблиць з щоденними, декадними, місячними витратами і концентраціями та річними характеристиками стоку для публікації цих даних у виданнях ДВК;

2. наданні студентам необхідних знань в галузі методичних підходів до сучасних прийомів управління якістю водних ресурсів, сучасних теорії і практики управління якістю води в екосистемах при експлуатації водних ресурсів України.

Загальний обсяг навчального часу визначається робочим навчальним планом і становить у 2019 – 2020 н.р. 150 годин.

Вивчення дисципліни «Розрахунки стоку хімічних речовин і якості вод для управління водними ресурсами» базується на знаннях, одержаних студентами при вивченні таких дисциплін навчального плану як «Вища математика», «Хімія з основами біогеохімії», «Фізика», «Гідрологія (суші)», «Метеорологія і кліматологія», «Моніторинг довкілля», «Гідравліка річок і водоймищ», «Гідрометрія та гідрохімія», «Гідроекологія», «Організація управління в екологічній діяльності», «Екологічне право», «Моделювання та прогнозування стану довкілля», «Екологічна безпека» та інші. У подальшому отриманні знання будуть використовуватись для рішення практичних завдань в професійний роботі, а також як базові знання при роботі над дипломним проектом.

Контроль поточних знань виконується на базі кредитно-модульної системи організації навчання. Підсумковім контролем є іспит.

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні набути такі базові знання: основні алгоритми і методи автоматизованого контролю та первинної обробки даних гідрологічних і гідроекологічних показників водного середовища; вимоги офіційних нормативів при обчисленні витрат води, завислих наносів і розчинених речовин; автоматизовані методи апроксимації кривих витрат води, завислих наносів і розчинених хімічних речовин; визначення методів оцінки, прогнозування та управління;    сучасний стан якості водних ресурсів в Україні;     основні нормативні документи до управління якістю;           значення управління якістю водних ресурсів для соціально - економічної господарської діяльності в Україні.

Після вивчення дисципліни студенти повинні оволодіти такими базовими вміннями: обчислювати витрати води, завислих наносів і розчинених речовин за нормативними методами; вводити дані гідрологічних, метеорологічних і гідрохімічних спостережень на технічні носії; встановлювати за допомогою програм на ПЕОМ параметри аналітичних рівнянь кривих витрат всіх видів стоку води, завислих наносів і розчинених хімічних речовин; вибирати оптимальний варіант підрахунку добових значень стоку води, завислих наносів і розчинених хімічних речовин в створі річки; підготовлювати розрахункові підсумкові таблиці для їх публікації в складі видань ДВК та інших виданнях; пояснити значення управління водними ресурсами для суспільства; пояснити необхідність оцінки та прогнозування для задач управління; пояснити значення єдності вимірів при оцінки якості води у водних системах.

Компетенції, які повинні набути студенти в результаті вивчання дисципліни «Розрахунки стоку хімічних речовин і якості вод для управління водними ресурсами»:

1)        соціально-особистісного характеру:

-          здатність враховувати суспільні відносини під час здійснення діяльності;

-          здатність здійснювати читання і осмислення професійно орієнтованої та загальнонаукової іншомовної літератури, використання її у професійній сфері;

-          здатність реалізовувати – переводити оброблену знакову інформацію у вигляд зовнішніх процесів (практичне здійснення);

-          здатність визначати цілі і завдання власної діяльності та забезпечувати їх ефективне га безпечне виконання;

-          здатність застосовувати усні контакти у ситуаціях професійного спілкування;

-          здатність використовувати інформаційні технології для обробки іншомовних професійно орієнтованих джерел.

2)        інструментальні:

-          здатність до письмової й усної комунікації рідною мовою;

-          навички роботи в комп’ютерних мережах, збір, аналіз та управління інформацією, навички використання програмних засобів;

-          навички із забезпечення екологічної безпеки.

3)        загальнонаукового характеру:

-          базові знання фундаментальних розділів математики обсягом, що необхідний для володіння математичним апаратом відповідної галузі знань, здатність  використовувати математичні методи з обраної професії;

-          базові знання хімії та гідрохімії в обсязі, необхідному для вивчення професійних дисциплін та для використовування в обраній професії;

-          базові знання з гідрології для раціонального й комплексного використання водних ресурсів, вирішення  екологічних проблем водокористування.

- базові знання фундаментальних розділів фізики в обсязі, необхідному для освоєння професійних дисциплін;

- базові знання фундаментальних розділів біології в обсязі, необхідному для вивчення професійних дисциплін та для використовування в обраній професії; базові знання з гідрології для раціонального й комплексного використання водних ресурсів, вирішення екологічних проблем водокористування;

- базові знання в галузі геодезії та топографії, уміння виконувати зйомку, обробляти та використовувати топографічні карти для екологічних досліджень.

4)        загально-професійного характеру:

-          здатність використовувати автоматизовані методики розрахунку характеристик водного та іонного стоку;

-          знання основних чинників біотичного та абіотичного характеру, що формують екологічний склад природних вод;

- володіння сучасними методами математичного моделювання гідравлічних та гідродинамічних процесів у водному середовищі;

- базові уявлення про гідроекологію як міждисциплінарну комплексну науку, що вивчає водну екосистему як цілісну систему взаємопов’язаних живих та неживих компонентів;

- володіння методами визначення джерел і шляхів надходження у водне середовище шкідливих компонентів та здатність оцінити їх вплив на стан здоров'я людини та якість довкілля;

- знати методику та проводити оцінку впливу на навколишнє середовище господарської діяльності;

- розуміння основних закономірностей формування, прогнозування стану водних об'єктів й управління їхньою безпекою.

5)        спеціалізовано-професійного характеру:

-          використовувати знання з гідрології для дослідження явищ та процесів, що відбуваються у водному середовищі;

-          використовувати знання теоретичних основ інформатики й практичного використання комп’ютерних технологій для автоматизованого підрахунку стоку хімічних речовин;

- використовувати математичні знання для статистичної обробки даних спостережень за станом водних об’єктів та моделювання явищ і процесів, що відбуваються в них;

- використовувати знання й практичні навички з хімії і гідрохімії для дослідження стану вод і можливих перетворень забруднювальних речовин у водному середовищі;

- використовувати знання гідроекології для дослідження стану водних об’єктів, оцінки механізмів впливу забруднень водного середовища на живі організми; використовувати знання законів фізики для моделювання гідравлічних та гідродинамічних процесів у водному середовищі;

- використовувати знання про причини погіршення екологічного стану вод водних об'єктів.

Налаштування

Налаштування