Сайт кафедри гідроекології та водних досліджень ОДЕКУ

Спеціальність 103 «Науки про Землю». Рівень вищої освіти «магістр».

климат

Дисципліна «Вплив кліматичних змін на галузі економіки України» належить до професійно-орієнтованого циклу підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня магістр і є базою для подальшої підготовки магістрантів за спеціальністю «Гідрологія суші» шифр 8.04015103.

Вивчення дисципліни «Вплив кліматичних змін на галузі економіки України» базується на знаннях, одержаних студентами при вивченні таких дисциплін навчального плану освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр як «Синоптична метеорологія», «Фізична гідрологія», «Гідрологічні розрахунки» «Гідрологічні прогнози» та ін. Знання, одержані в результаті вивчення цієї дисципліни, будуть використовуватися у інших дисциплінах, що передбачені навчальним планом, та у курсовому проектуванні, а також при написанні магістерської роботи та ін.

Загальний обсяг навчального часу визначається робочим навчальним планом та становить 30 годин для двох змістовних модулів: «Моделювання регіональних особливостей змін клімату», «Наслідки змін клімату в різних галузях економіки».

В модулі «Моделювання регіональних особливостей змін клімату»  викладається модель клімат стік, а в модулі «Вплив кліматичних змін на водне  господарство України» розглядаються наслідки впливу глобального потепління на водні ресурси України, водовикористання та водоспоживання як у сучасних умовах, так і  за даними кліматичних сценаріїв. 

Метою дисципліни викладення модулів є забезпечення студентів об’ємом теоретичних знань i практичних навичок, необхідних для ефективного вирішення питань забезпечення господарських потреб у воді при змінах глобального клімату.

В результаті опанування модулів дисципліни «Вплив кліматичних змін на галузі економіки України (водне господарство)» студенти повинні отримати базові знання:

-         методичні підходи до визначення стану водних ресурсів за даними метеорологічних сценаріїв;

-         методичні підходи до визначення стану водних ресурсів в умовах глобального потепління та водогосподарської діяльності;

-         шляхи вирішення задач по управлінню водним господарством в умовах змін клімату.

Після вивчення модулів студенти повинні отримати базові вміння:

-         визначати водні ресурси за даними кліматичних сценаріїв;

-         розраховувати характеристики природного та побутового стоку у нових кліматичних умовах;

-         виконувати оптимізацію водогосподарської діяльності на основі результатів імітаційного моделювання.

Компетенції, які повинні набути студенти в результаті вивчання дисципліни «Вплив кліматичних змін на галузі економіки України (водне господарство)»:

1)        соціально-особистісного характеру:

-          здатність до системного творчого мислення, наполегливість у досягненні мети професійної та науково-дослідницької діяльності;

-          здатність до пошуку альтернативних рішень у професійній діяльності;

2)        інструментальні:

-          навички аналізу, оцінки та синтезу нових ідей;

-          навички розроблення заходів з упровадження нової техніки і технологій;

-          навички отримання, збереження, обробки, поширення професійної та  науково-технічної інформації;

-          володіння навичками проведення експериментальних  досліджень.

3)        загальнонаукового характеру:

-          знання методології і методів захисту довкілля;

-          здатність використовувати знання про механізми антропогенних впливів на екосистеми для прийняття рішень щодо їх мінімізації;

-          знання методів управління взаємодією суспільства та природи на основі використання економічних, соціальних та екологічних чинників для збереження високої якості довкілля;

-          здатність до пошуку, опрацювання та узагальнення професійної, науково-технічної інформації.

4)        загально-професійного характеру:

-          знання про прикладну екологію як комплексну науку, яка вирішує проблеми мінімізації антропогенного впливу та відновлення порушених природних екосистем;

-          знання методів розробки перспективних і поточних планів і проектів з охорони, захисту та відновлення навколишнього середовища;

-          знання особливостей і вміння ведення господарства на техногенно забруднених і порушених територіях;

-          знання методів оцінки та розрахунку життєвого циклу продукції;

-          знання технологій, економічних та регуляторних інструментів охорони і відновлення довкілля та природних ресурсів.

5)        спеціалізовано-професійного характеру:

-          здатність до застосування практичних заходів щодо збереження та раціонального використання природних ресурсів у галузі;

-          здатність проводити дослідження техногенно-змінених ландшафтів для наукового обґрунтування управлінських рішень з метою забезпечення стійкості цих ландшафтів;

-          використання знань та навичок застосування технологічних засобів захисту довкілля для мінімізації негативного впливу виробничої діяльності;

-          використання знань сучасних галузевих проблем щодо захисту атмосферного повітря;

-          використання знань сучасних галузевих проблем щодо забезпечення якості поверхневих та підземних вод;

-          використання знань сучасних галузевих проблем щодо захисту земельних ресурсів та надр;

-          використання знань сучасних методів поводження з відходами для обмеження емісій забруднюючих речовин в біосферу.


река озеро

  математматематматемат11

Дисципліна «Методи просторового узагальнення гідрологічної інформації» відноситься до дисциплін професійно – орієнтованого циклу, спеціальність «Науки про Землю», рівень ВО «магістр». Шифр - 103.

         Дисципліна передбачає вивчення теоретичних основ сучасних методів багатовимірного статистичного аналізу даних та їх практичне застосування до вирішення практичних задач гідрології.

         Загальний обсяг навчального часу визначається робочим навчальним планом та становить 30 годин лекцій, 15 годин практичних занять, 75 годин самостійної роботи студентів.

         В результаті вивчення дисципліни «Методи просторового узагальнення гідрологічної інформації» студенти повинні отримати базові знання:

-         існуючі характеристики статистичного звязку  між випадковими величинами (коваріації, кореляції, побудова матриць кореляцій та коваріацій, дії над матрицями);

-         статистичні характеристики звязку для випадкових процесів (автокорреляційна, взаємокореляційна, структурна функції);

-         основні положення методу сумісного аналізу даних за С.Н.Крицьким та М.Ф.Менкелем;

-         основні положення методу регресійного аналізу: коєффіцієнт кореляції, кореляційне відношення, коефіцієнт множинної кореляціїї, частинний коефіцієнт кореляції, критерій Дарбіна - Уотсона;

-         основні принципи методу головних компонент;

-         головні принципи методу факторного аналізу;

-         основні положення дискримінантного аналізу;

-         основні поняття про фрактали та фрактальну розмірність.

         В результаті вивчення дисципліни «Методи просторового узагальнення гідрологічної інформації» студенти повинні отримати базові вміння:

·        оцінювати внутрішньорядний звязок на основі автокорреляційної часової функції;

·        оцінювати час добігання води між створами на основі взаємної кореляційної функції;

·        оцінювати розмір турбулентного вихора на основі авто кореляційної та структурної функції;

·         обгрунтовувати спосіб узагальнення  тої  чи  іншої характеристики стоку за методом сумісного аналізу;

·        обгрунтовувати оптимальний добір предикторів у розрахункових рівняннях множинної регресії;

·        виконувати аналіз інформації, що міститься в кореляційних матрицях на основі методу головних компонент;

·        виконувати районування за синхронністю коливань стоку на базі методу головних компонент;

·        відновлювати ряди стоку на базі методу головних компонент;

·        використовувати результати -модифікації факторного аналізу до районування стоку;

·        використовувати дискримінантну функцію до обгрунтування границь районування;

·        використовувати дискримінантну функцію для прогнозування;

·        визначати фрактальну розмірність рядів стоку на основі структурної функції.

Компетенції, які повинні набути студенти в результаті вивчання дисципліни «Методи просторового узагальнення гідрологічної інформації»:

1)        соціально-особистісного характеру:

-          здатність до системного творчого мислення, наполегливість у досягненні мети професійної та науково-дослідницької діяльності;

-          здатність до пошуку альтернативних рішень у професійній діяльності;

2)        інструментальні:

-          навички аналізу, оцінки та синтезу нових ідей;

-          навички розроблення заходів з упровадження нової техніки і технологій з метою  захисту підземних вод або їх водозаборів від забруднення;

-          навички отримання, збереження, обробки, поширення професійної та  науково-технічної інформації;

-          володіння навичками проведення експериментальних  досліджень.

3)        загальнонаукового характеру:

-          знання методології і методів захисту підземних вод;

-          здатність використовувати знання про механізми антропогенних впливів на підземні води для прийняття рішень щодо їх мінімізації;

-          знання методів управління взаємодією суспільства та природи на основі використання економічних, соціальних та екологічних чинників для збереження високої якості довкілля;

-          здатність до пошуку, опрацювання та узагальнення професійної, науково-технічної інформації.

4)        загально-професійного характеру:

-          знання про прикладну екологію як комплексну науку, яка вирішує проблеми мінімізації антропогенного впливу та відновлення порушених природних екосистем;

-          знання методів розробки перспективних і поточних планів і проектів з охорони, захисту та відновлення навколишнього середовища;

-          знання особливостей і вміння ведення господарства на техногенно забруднених і порушених територіях;

-          знання технологій, економічних та регуляторних інструментів охорони і відновлення довкілля та природних ресурсів.

5)        спеціалізовано-професійного характеру:

-          здатність до застосування практичних заходів щодо збереження та раціонального використання підземних вод;

-          здатність забезпечувати моніторинг підземних вод з метою виявлення джерел забруднення, масштабів забруднення підземних вод та подальшої оцінки їх наслідків;

-          використання знань щодо закономірностей руху підземних вод до прогнозування зміни якості води у підземних водоносних горизонтах при надходженні забруднюючих речовин від поверхневих джерел забруднення;

- використання знань та навичок щодо закономірностей руху підземних вод до прогнозування часу надходження забруднюючих речовин від джерела забруднення до водозабору підземних вод;

- використання знань щодо взаємодії підземних та поверхневих вод при оцінці можливого забруднення підземних вод у часі та просторі підчас роботи водозаборів;

- здатність оцінювати екологічний стан підземних вод;

-          використання знань сучасних галузевих проблем щодо забезпечення якості поверхневих та підземних вод;

-          використання знань сучасних галузевих проблем щодо захисту  підземних водних ресурсів.

         Дисципліна «Методи просторового узагальнення гідрологічної інформації» вивчається на базі знань отриманих студентами при вивченні таких дисциплін учбового плану – «Вища математика», «Гідрологічні розрахунки», «Гідрологічні прогнози», в яких розглядаються як основні статистичні методи, так і закономірності виникнення та формування гідрологічних явищ й впливу на них антропогенних факторів.  Вибіркова дисципліна «Методи просторового узагальнення гідрологічної інформації» викладається на п’ятому курсі гідрометеорологічного університету за спеціальністю “гідрологія”. Для успішного засвоєння дисципліни також необхідні знання та вміння з таких дисциплін як “Теорія імовірностей та математична статистика”, “Методи аналізу та обробки гідрометеорологічної інформації”, “Гідрологія суші”.

Контроль поточних знань виконується на базі кредитно – модульної системи організації навчання.  Підсумковим контролем є іспит.


Налаштування

Налаштування