Сайт кафедри гідроекології та водних досліджень ОДЕКУ

Згідно з графіком навчального процесу ОДЕКУ, навчальна практика з дисципліни «Геологія з основами геоморфології» проводиться для студентів І курсу терміном 40. Під час практики закріплюються і конкретизуються знання, здобуті студентами при вивченні дисципліни  "Геологія з основами ггеоморфології".

Метою практики є:

- знайомство студентів з найпростішими методами геологічних і геоморфологічних спостережень;

- практичне усвідомлення об'єкту професійної діяльності в зв'язку з геологічними явищами і техногенною діяльністю та їх наслідками на поверхні земної кори;

- складання геолого-геоморфологічного нарису регіону досліджень.

Основними завданнями є: отримання знань щодо основних методів геологічних досліджень, відомостей про речовинний склад земної кори (гірських порід, мінералів та інших утворень), ендогенні та екзогенні геологічні процеси, будову та еволюцію найважливіших структурних елементів Землі, основні форми рельєфу земної поверхні.


Електронний навчальний курс складається з наступних електронних ресурсів:
–  силлабус навчальної дисципліни;
–  робоча програма навчальної практики;
–  структурований електронний конспект лекцій;
–  перелік та посилання на основну і додаткову літературу для вивчення дисципліни;
–  методичні рекомендації до виконання лабораторних і практичних робіт;
–  питання для самоперевірки засвоєння змісту (базових знань) теоретичного матеріалу (лекцій), лабораторних і практичних робіт;
– тестові завдання до модульної контрольної роботи модуля ЗМ-Л1 та тестові питання (завдання) до іспиту.

Налаштування

Налаштування